แฟชั่น

หมวดหมู่

ใน

จาก

โครงการดี ๆ เขียนได้ ให้ทุน 20,000

โครงการดี ๆ เขียนได้ ให้ทุน 20,000

ปัจจุบันมีเวทีการประกวดแข่งขันต่าง ๆ มากมายให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสแสดงศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของตนเอง ทั้งกิจกรรมด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ ฯลฯ ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่ได้
230