ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

แบบทดสอบวันสำคัญของไทย

แบบทดสอบวันสำคัญของไทย

เชิญชวนทำแบบทดสอบออนไลน์เรื่อง "วันสำคัญของไทย ประเพณีลอยกระทง"รับเกียรติบัตรทางemailที่ลงทะเบียนไว้แบบทดสอบนี้จัดทำขึ้นโดยห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอบางสะพาน หลักเกณฑ์ในการทำแบบทดสอบ กิจก
381