ข่าวสาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

สรุปแล้ว จดทะเบียน(สมรส)เพื่อ?

สรุปแล้ว จดทะเบียน(สมรส)เพื่อ?

ตามที่เป็นข่าวว่า https://www.bbc.com/thai/thailand-53332376 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติ (พรบ.) คู่ชีวิต เพื่อส่งเสริมผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศให้มีสิทธิ-เสรีภาพเทียบเท่า ช-ญ ซึ