ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

แนะนำสถานที่ถ่ายรูปปัตตานี : ถนนสายอารยธรรม "อาเนาะรู"

แนะนำสถานที่ถ่ายรูปปัตตานี : ถนนสายอารยธรรม "อาเนาะรู"

ปัตตานี เมืองที่ตั้งอยู่ในดินแดนพหุวัฒนธรรม ความงดงามของวิถีชีวิตมุสลิม ไทยพุทธ และผสมผสานกับคนไทยเชื้อสายจีน ศิลปะวัฒนธรรมที่หลากหลาย ถูกถ่ายทอดให้เห็นในรูปแบบของอาหาร เครื่องแต่งกาย ประเพณี วัฒนธรรม
161