ไลฟ์แฮ็ก

การบริหารเวลา ให้เกิดประสิทธิภาพ

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
การบริหารเวลา ให้เกิดประสิทธิภาพ

การบริหารเวลา  คือ การแบ่งเวลา หรือการใช้เวลาเป็น เพื่อจัดการกับกิจกรรมชีวิต ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมส่วนตัว กิจกรรม   การเรียน กิจกรรมการทำงาน กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ และกิจกรรมสร้างความดี เหล่านี้ ย่อมอาศัยเวลา ที่ได้จัดแบ่ง เพื่อลงมือกระทำ   โดยการบริหารเวลา จะต้องอาศัยหลักการแบ่งเวลา ซึ่งอาจยึดเนื้อหา ความสำคัญของกิจกรรมชีวิต ตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้กระทำ รู้สึกว่า ใช้เวลาอย่างไม่มีความเครียด   ไม่วิตกกังวล เพราะมีการบริหารเวลาได้ จึงส่งผลให้มีความสุขในชีวิต

เครดิตภาพของ free-photo ที่มาจาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87-690556/(เครดิตภาพของ free-photo ที่มาจาก https://pixabay.com/th)

การใช้เวลาให้เกิดประสิทธิภาพ จำเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยการแบ่งเวลาอย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการคิด และลงมือปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งสามารถทำได้ตามขั้นตอน 5 ประการ ดังนี้

ประการแรก  การวางแผน (Planning) เป็นหลักสำคัญของการทำงานการเรียน  การทำงาน จึงต้องกำหนดจุดหมายใช้เวลาที่ประหยัด และก่อให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพ โดยการกำหนดแบบงานแต่ละปี เดือน สัปดาห์ และวัน การฝึกใช้ปฏิทินในการวางแผนจนเป็นนิสัย แม้ว่า การวางแผนจะต้องสิ้นเปลืองเวลาในตอนเริ่มแรก แต่ในขั้นสุดท้าย การวางแผนจะช่วยรักษาเวลาและให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า

Advertisement

Advertisement

ประการที่สอง  การจัดเวลาให้เหมาะสมงาน โดยกำหนดและจัดลำดับความสำคัญของงานไว้ในแผนการทำงาน ลำดับความสำคัญงานใด  ที่ไม่สำคัญหรือกิจกรรมใดที่ไม่เกิดประโยชน์ควรตัดทิ้งไป ให้เวลาสำหรับงานที่สำคัญ ๆ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพของงานมากที่สุด แยกประเภทของงานไว้ให้ชัดเจน แล้วจัดทำพร้อมกัน เพื่อประหยัดเวลา และทำให้เสร็จเป็นชิ้น เป็นอย่างไปอย่างมีระบบเสมอ

เครดิตภาพของ pixel2013 ที่มาจาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9-%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2-%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2-2896572/(เครดิตภาพของ pixel2013 ที่มาจาก https://pixabay.com/th)

ประการที่สาม  การจัดเวลาให้เหมาะสมกับคน โดยควรตัดเวลาที่เกี่ยวกับงานสังคม หรือการประชุมที่ไม่จำเป็น ควรปฏิเสธบุคคลที่ขอติดต่อพบปะบ้าง ทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง ให้บุคคลอื่นมีส่วนแบ่งภาระความรับผิดชอบงานตามสมควร มอบหมายกระจายงานให้บุคคลอื่น ควรทำอย่างมีประสิทธิภาพกำหนดวัตถุประสงค์ ในการทำงานที่ชัดเจน และควรสร้างบรรยากาศการทำงานให้เกิดขึ้นเสมอ เพื่อหาแนวทางให้รบกวนสมาธิการทำงานให้น้อย

Advertisement

Advertisement

ประการที่สี่  การสั่งการ/เตือนคนเสมอ โดยสร้างวิธีที่ฉลาดขึ้น แต่ไม่ใช่สั่งการจัดระบบจนเกินไป ทำอะไรให้ลุล่วงไปเป็นขั้นตอน แต่ไม่ใช่ใส่ใจแต่การจัดระบบแต่ไม่ทำอะไรทำอะไรมากเกินไป จนไม่เคยประเมินคุณค่าที่แท้จริงของผลงาน          จงทำงานวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานนี้ และทำวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าวันนี้ การทำอะไรอย่างสมบูรณ์ ชนิดไม่มีดีนี้เปลืองเวลาโดยใช่เหตุ และ ฝึกฝนการตัดสินใจเพื่อทำงานตามที่เห็นว่าเหมาะสมให้ทันเวลา

ประการที่ห้า การควบคุมการทำงานเพื่อการมีเวลาที่ดีกว่า คือการรู้จักใช้เวลาคือการรู้จักวิธีการทำงานที่ฉลาด นั่นแสดงว่าจะมีเวลาสำหรับตัวเอง สำหรับครอบครัวและสำหรับสังคมมากขึ้น อย่าทำตนเป็นบุคคลที่แยกตนออกจากงานไม่ได้ในบางครั้งหยุดพักผ่อนตามสมควรพอเหมาะ การทำงานติดต่อกันเป็นเวลายาวนาน อาจเกิดผลเสียได้  ฝึกมีวินัยในการทำงาน ไม่พลัดวันประกันพรุ่ง เพื่อการมีเวลาที่ดีกว่า  การพบปะ/สังสรรค์/ ร่วมกิจกรรมสังคม จะต้องเป็นเรื่อง  ที่สร้างสรรค์ ไม่เสียเวลากับเรื่องไร้สาระ นำไปสู่ปัญหาไม่มีที่สิ้นสุด สิ้นเปลืองเวลาโดยใช่เหตุและคนที่รู้จัดใช้เวลา “เป็น” เท่านั้นจึงจะมีเสรีภาพให้กับ “ชีวิต” ที่แท้จริง

Advertisement

Advertisement

เครดิตภาพของ annca ที่มาจาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81-%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2-1637396/(เครดิตภาพของ annca ที่มาจาก https://pixabay.com/th)

การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการใช้เวลาเพื่อทำงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานโดยมีการลำดับความสำคัญของงาน อย่างมีแบบแผนและวิธีการ ซึ่งจะช่วยให้การทำงานนั้น ประสบความสำเร็จภายในเวลาที่กำหนด การบริหารเวลาที่ดี จะต้องมีการสร้างเจตคติที่ดีต่อการบริหารเวลา รู้จักการตระเตรียมความพร้อม วางแผน ตั้งเป้าหมาย กำหนดปฏิทินติดตาม มีกฎเกณฑ์ ดูแลตนเองทั้งภายในและภายนอก เลือกทำงานที่ยาก รู้จักมอบหมายงาน และมีเทคนิคการประหยัดเวลา เหล่านี้ เป็นหลักการบริหารเวลาที่ดี ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

เครดิตภาพของ xaviandrew ที่มาจาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2-%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5-%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2-1485384/ (เครดิตภาพของ xaviandrew ที่มาจาก https://pixabay.com/th)

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์