บันเทิง

หมวดหมู่

ใน

จาก

เยือนร้านหนังสืออิสระ@หาดใหญ่ Greenbook Cafe-Space

เยือนร้านหนังสืออิสระ@หาดใหญ่ Greenbook Cafe-Space

สืบเนื่องมาจากโครงการวัฒนธรรมร้านหนังสือ เป็นโครงการหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการอ่านโดยใช้ชื่อว่า "เดินทางทั่วไทย ไปร้านหนังสืออิสระ" ซึ่งมีร้านหนังสืออิสระที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ โดยโครงการระบุว่าหาก
632