ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

จิตวิทยา มศว เรียนอะไรบ้าง? มาดูกันเลย

จิตวิทยา มศว เรียนอะไรบ้าง? มาดูกันเลย

BabyG
| 1 min read
ภาควิชาจิตวิทยาอยู่ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยตอนเเรกนั้นได้เปิดเป็นหลักสูตรปริญญาโทเดิมทำหน้าที่วิจัยทางด้านจิตวิทยา จากนั้นได้เปลี่ยนชื่อเป็น“สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์” ทำหน
552