กีฬา

หมวดหมู่

ใน

จาก

หลังการออกกำลังกาย ทำไมต้อง Cool down  

หลังการออกกำลังกาย ทำไมต้อง Cool down  

การเตรียมตัวสำหรับก่อนออกกำลังกาย เราต้องมีการ warm up เพื่อให้กล้ามเนื้อตื่นตัว ไม่เกิดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ ดังนั้น การบาดเจ็บจากระหว่างออกกำลังกายจะลดลง แต่ไม่ใช่มีเพียงแค่การ warm up ก่อนออกกำล
120