ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

ท่องเที่ยวสายบุญ ที่ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ วัดโบราณ จ.อุตรดิตถ์

ท่องเที่ยวสายบุญ ที่ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ วัดโบราณ จ.อุตรดิตถ์

ภาพจาก : https://thailandtourismdirectory.go.th/  วัดพระแท่นศิลาอาสน์ เป็นวัดโบราณ ปรากฎในพระราชพงศาวดาร ในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พระองค์ได้เสด็จนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์เมื่อปี พ.ศ. 2283 วัดพระแท่นศิ