สุขภาพ

หมวดหมู่

ใน

จาก

วิธีการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในสถานศึกษา

วิธีการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในสถานศึกษา

ปัจจุบันเชื้อไวรัสเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวกับทุกคน ซึ่งมีการแพร่เชื้ออย่างกว้างขวาง และเป็นอันตรายทั้งต่อตนเองและผู้อื่น การป้องกันตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ทุกคนควรตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่
560