ข่าวสาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

Website และ Facebook สำหรับเตรียมสอบ ก.พ.

Website และ Facebook สำหรับเตรียมสอบ ก.พ.

หลังจากสำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาต่าง ๆ ตามที่ได้เรียนมา ขั้นตอนต่อไปอาจจะเป็นการเรียนต่อปริญญาโท ปริญญาเอก สำหรับผู้ที่มีความใฝ่ฝันอยากขวนขวายหาความรู้ เป็นอาจารย์ เป็นนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ