ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

ย้อนประวัติวัดป่าห้วยพระ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ย้อนประวัติวัดป่าห้วยพระ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยพระ หมู่ที่ 5 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช   วัดป่าห้วยพระ เป็นวัดเก่าแก่มาแต่โบราณ มีเนื้อที่ประมาณ 600 ไร่ ตามหลักฐาน สค.1 พอสังเขปดังนี้ เมื่อก่อนลัทธิพราหมณ์ได้เ
528