ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

บ้านเก่า : ความสำคัญต่อวงการโบราณคดีไทย

บ้านเก่า : ความสำคัญต่อวงการโบราณคดีไทย

บ้านเก่า : ความสำคัญต่อวงการโบราณคดีไทย แหล่งโบราณคดีบ้านเก่า หรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี แหล่งโบราณคดียุคหินใหม่ที่มีความสำคัญอย่างย
935