ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

สื่อสารภาษาอังกฤษ (1)

สื่อสารภาษาอังกฤษ (1)

ตามที่ อ.ขx และผมได้ อธิบายถึงหลักเกณฑ์ การเรียนรู้และการประเมินผล ในฐานะผู้สอน ผมอยากสรุปและสะท้อนให้แก่ผู้อ่านทั่วไป ๆ ทราบ ดังนี้ครับ 1.จากประสบการณ์ส่วนตัวของผู้สอนทั้ง 2 ท่าน เป็นเครื่องยืนยันอย่